ანგარიშები

პარტნიორობა განათლებისა და კომუნიკაციისთვის ჩრდილოვანი ანგარიში CEDAW კომიტეტის 81-ე სესიის მოსამზადებელი ჯგუფისთვის

2021 წლის ივნისში არასამთავრობო ორგანიზაციამ – პარტნიორობა განათლებისა და კომუნიკაციისთვის (პეკ) მოამზადა ჩრდილოვანი ანგარიში CEDAW კომიტეტის 81-ე პრესესიის ფარგლებში სესიის მოსამზადებელი სამუშაო ჯგუფისთვის. 

ანგარიშში საუბარია შემდეგ საკითხებზე:

>Განათლების უფლება – ეროვნული კონტექსტი

>Სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 

>Სკოლის დატოვების მაჩვენებელი

>Გენდერული უთანასწორობა ზოგადი განათლების პედაგოგებში

>Მოწყვლადი ჯგუფის ქალების და გოგონების ხარისხიან (ინკლუზიური და თანასწორი) განათლებაზე ხელმისავდომობა

დოკუმენტის სრული ვერსია (ინგლისურად) შეგიძლიათ იხილოთ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის საიტზე   <<პრესიის ფარგლებში სესიის

"პარტნიორობა განათლებისა და კომუნიკაციისთვის" 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში

Made with Visme